Regulamin, polityka prywatności serwisu www.wyklejanka.pl

Regulamin serwisu www.wyklejanka.plStrony:

1. Właściciel serwisu www.wyklejanka.pl (serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie) – firma PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp., – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

2. Kupujący przez serwis www.wyklejanka.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu wyklejanka.pl jest firma PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp.,

2. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.

3. Zapisy dotyczą, wyrobów i towarów zakupionych w serwisie www.wyklejanka.pl

4. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Oświadczenie Sprzedawcy

PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na www.wyklejanka.pl opłacone są prawa autorskie do użytych grafik.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie wyklejanka.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Sprzedawcę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik, podatek VAT oraz osobno podany jest koszty wysyłki.

5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień wyklejanka.pl .

§ 4 Płatność

1. 1. Płatności za towary dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek: 85 1140 2017 0000 4002 0667 7183 BRE Bank S.A. OBD Multibank lub w systemie platnosci.pl

2. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.

3. Spryedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 5 Dostawa

1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na ten sam rachunek bankowy z którego zastała dokonana.

2. Orientacyjny czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 1 a 5 dni roboczych który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem bądź zestawieniem cen transportu - umieszczonym na stronie www.wyklejanka.pl Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

6. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być osobno omówione ze Sprzedawcą.

7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 7 dni roboczych.

8. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie firmy PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski. W takim przypadku nie wystąpi opłata za transport i Nabywca ma prawo dokonać płatności w kwocie pomniejszonej o koszt transportu. Każdorazowo jednak Nabywca powinien poinformować o chęci odbioru osobistego Sprzedawcę.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadające widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email wysłanej na adres: info@wyklejanka.pl

2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email wysłanej na adres: info@wyklejanka.pl

§ 7 Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.

2. Sprzedawca oświadcza, iż druk wykonywany jest z największą dbałością o wierność kolorów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od widocznych na ekranch RGB próbek. W przypadku druku naklejek, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wyświetlanymi na ekranach monitorów (RGB), jak również drobne odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Do wykonania oferowanych przez Srzedawcę wyrobów wykorzystywane są materiały najwyższej jakości z dostępnych w branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia np. laminowania.

4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedawcy wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedawca ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna

1. Nabywca ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania wyrobu, który nie został wykonany na specjalne życzenie klienta. Forma przekazania odstąpienia od umowy to (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie na koszt Nabywcy zamówionych wyrobu bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy wysłać do:

PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski, ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz poinformować w formie wiadomości email wysłanej na adres: info@wyklejanka.pl

2. wyklejanka.pl jest również serwisem produkcji na życzenie, gdzie Nabywca indywidualnie określa parametry zamówienia oraz ewentualnie opcje wykończenia. Dlatego też, zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

§ 9 Prawa autorskie

1. Sprzedawane przez PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wyroby objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Sprzedarcy.

2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wraz z podaniem nazwy www.wyklejanka.pl

4. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt 1.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.Polityka prywatności - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy wyklejanka.pl, (dalej zwaną Witryną) przez firma PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp., (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a"/46/WE (RODO) informujemy, iż:

administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Walczaka 114.

Sklep internetowy w przypadku dokonywania zakupów, w celu realizacji Zamówienia zbiera następujące dane:
1) nazwisko i imię,
2) adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu kontaktowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu) oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.
Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z Umową.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email: info@wyklejanka.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową.

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych z wyjątkiem dostawców usług w celu realizacji Państwa zamówień.

Dostawcami tymi mogą być w zależności od rodzaju produktu:

1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

a) POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972,
b) GLS -General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z s, adres siedziby ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, numer w Rejestrze Przedsiębiorców:  KRS 0000005009,
c) DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237,
d) UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.

2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayU S.A. -z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, numer w Rejestrze Przedsiębiorców: KRS 0000274399.

W tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli podczas dokonywania zakupów wyraziliście Państw zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od www.wyklejanka.pl oraz jego partnerów handlowych, to możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania Państwu naszego newslettera. W takim przypadku przekażemy Państwa dane, niezbędne do wysyłki newslettera, usługodawcy zajmującemu się jego wysyłką.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć stare pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.Koszyk  

(empty)
Advertising

Nowe produkty

No new products at this time