regulamin

 

Sprzedający – Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski

Nabywca – kupujący przez serwis internetowy wyklejanka.pl

wyklejanka.pl – serwis internetowy producenta naklejek.§ 1 Informacje ogólne

 1. 1. Właścicielem serwisu wyklejanka.pl jest Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski NIP 594-000-66-10 ul. Walczaka 114 66-400 Gorzów Wlkp. REGON 8127368660, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem ewidencyjnym 48390.

 2. 2. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.

 3. 3. Zapisy dotyczą, wyrobów i towarów zakupionych w serwisie wyklejanka.pl

 4. 4. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 2 Oświadczenie Sprzedawcy

Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na www.wyklejanka.pl opłacone są prawa autorskie do użytych grafik.

 

§ 3 Zawarcie umowy

 1. 1. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 2. 2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie wyklejanka.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

 3. 3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Drukarnię Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

 4. 4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik, podatek VAT oraz osobno podany jest koszty wysyłki.

 5. 5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień wyklejanka.pl .

 

§ 4 Płatność

 1. 1. 1. Płatności za towary dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek: 85 1140 2017 0000 4002 0667 7183 BRE Bank S.A. OBD Multibank lub w systemie platnosci.pl

 2. 2. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.

 3. 3. 3. Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

§ 5 Dostawa

 1. 1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na ten sam rachunek bankowy z którego zastała dokonana.

 2. 2. Orientacyjny czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 1 a 5 dni roboczych który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Drukarnia Wielkoformatowa Prosper dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 3. 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

 4. 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 5. 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem bądź zestawieniem cen transportu - umieszczonym na stronie www.wyklejanka.pl Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

 6. 6. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być osobno omówione z Drukarnią Wielkoformatową Prosper Maciej Czerniawski.

 7. 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 7 dni roboczych.

 8. 8. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp. w takim przypadku nie wystąpi opłata za transport i Nabywca ma prawo dokonać płatności w kwocie pomniejszonej o koszt transportu. Każdorazowo jednak Nabywca powinien poinformować o chęci odbioru osobistego Drukarnię Wielkoformatową Prosper Maciej Czerniawski.

 

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. 1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadające widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email wysłanej na adres: info@wyklejanka.pl lub faksem pod nr +48 95 7835 120

 2. 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email wysłanej na adres: info@wyklejanka.pl lub faksem pod nr +48 95 7835 120

 

§ 7 Rękojmia

 1. 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

 2. 2. Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski oświadcza, iż druk wykonywany jest z największą dbałością o wierność kolorów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od widocznych na ekranch RGB próbek. W przypadku druku naklejek, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wyświetlanymi na ekranach monitorów ( RGB ), jak również drobne odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. 3. Do wykonania oferowanych przez Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski wyrobów wykorzystywane są materiały najwyższej jakości z dostępnych w branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia np. laminowania.

 4. 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 5. 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 6. 6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 7. 7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna

1. Nabywca ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania wyrobu, który nie został wykonany na specjalne życzenie klienta. Forma przekazania odstąpienia od umowy to (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie na koszt Nabywcy zamówionych wyrobu bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy wysłać do: 
Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski ul. Walczaka 114 66-400 Gorzów Wlkp. fax: +48 95 7835 120 lub
info@wyklejanka.pl

2. wyklejanka.pl jest również serwisem produkcji na życzenie, gdzie Nabywca indywidualnie określa parametry zamówienia oraz ewentualnie opcje wykończenia. Dlatego też, zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.)  prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

 

§ 9 Ochrona danych

 1. 1. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. 2. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

 3. 3. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług produkcji na zlecenie. Nabywca ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.

 4. 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski w formie wiadomości email wysłanej na adres:bądź info@wyklejanka.pl lub faksem pod nr +48 95 7835 120

 

§ 10 Prawa autorskie

 1. 1. Sprzedawane przez Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski wyroby objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski.

 2. 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski wraz z podaniem nazwy www.wyklejanka.pl

 4. 4. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt 1.

 5. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski

 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego

 3. 3. Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl

  4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Koszyk  

(empty)
Advertising

Nowe produkty

No new products at this time